Algemene voorwaarden

A. Algemeen


1. Begrippen en definities

1.1. Aangestelde: elke persoon of rechtspersoon waarop Talo een beroep doet voor de uitvoering van het Contract met de Klant, ongeacht hun onderlinge juridische verhouding, in het bijzonder doch niet beperkt tot werknemers en zelfstandige consultants.

1.2. Contract: de concrete opdracht van de Klant aan Talo, of de samenwerking die tussen hen is tot stand gekomen en die volgt uit ofwel een aanvaarde offerte, ofwel een aankooporder of bestelbon, ofwel een opdrachtbevestiging ofwel een (kader)overeenkomst.
Dataconversie: het omzetten van bestaande digitale gegevens van de Klant in een formaat dat leesbaar en verwerkbaar is voor de door Talo gebruikte en/of Software.

1.3. Goederen: alle materiële of immateriële door Talo geleverde goederen, in het bijzonder doch niet beperkt tot licenties op standaardsoftware, licentie op maatwerksoftware, websites, databestanden, hardware, netwerkinfrastructuur, enz., inclusief de immateriële en materiële resultanten van de door Talo verleende Diensten.

1.4. Diensten: alle materiële of immateriële door Talo geleverde diensten, in het bijzonder doch niet beperkt tot fotografie en videografie, website- en/of softwareontwikkeling, webdesign, branding (logo, huisstijl, enz.), installatiediensten, onderhouds- en ondersteuningsdiensten (support), advisering, consultancy, projectmanagement, enz.

1.5. Klant: de in de offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, (kader)overeenkomst of enig ander medium waarbij de opdracht aan Talo is verleend, als opdrachtgever omschreven persoon of rechtspersoon;

1.6. Partij: de Klant dan wel Talo separaat; en Partijen: de Klant en Talo  samen; 

1.7. Producten: het geheel van alle door Talo aan de Klant geleverde Goederen en Diensten. 

1.8. Software: één of meerdere computerprogramma’s, programma- of databibliotheken, Webapplicaties en andere bestanden in de zin van de Softwarewet, inclusief databases, ongeacht of het om standaardsoftware dan wel maatwerk gaat, die de Klant aanwendt. 

1.9. Softwarewet: de Wet van 30/06/1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14/05/1991 betreffende de bescherming van computerprogramma’s (B.S. 27/04/1994);

1.10. Werkdagen: van maandag tot en met vrijdag, exclusief de Belgische wettelijke feestdagen (Nieuwjaar, Paasmaandag, Feest van de Arbeid (01/05), O.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag, Nationale feestdag (21/07), O.L.V. Hemelvaart (15/08), Allerheiligen (01/11), Wapenstilstand (11/11), Kerstmis (25/12));

1.11. Werkuren: van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 18u00.2) Contractuele relatie en Partijen

2.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Talo wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden en door de Factuurvoorwaarden van Talo, desgevallend aangevuld door één of meerdere van volgende bijzondere contractvoorwaarden:
  • Bijzondere Contractvoorwaarden – Ontwikkeling website/webapplicatie;
  • Bijzondere Contractvoorwaarden – Onderhoud en ondersteuning;
  • Bijzondere Contractvoorwaarden – Hosting en Backup;

2.2. De Algemene Contractvoorwaarden, Bijzondere Contractvoorwaarden en Factuurvoorwaarden zijn integraal van toepassing op elke contractuele relatie tussen Partijen. 

2.3. Deze Algemene Contractvoorwaarden, de relevante Bijzondere Voorwaarden alsook de Factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Talo goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Klant levert. Bij strijdigheid of onverenigbaarheid tussen de diverse van toepassing zijnde voorwaarden, geldt volgende hiërarchie:
a) Specifieke en afwijkende afspraken tussen Talo en de Klant;
b) De Bijzondere Contractvoorwaarden van Talo
c) De Algemene Contractvoorwaarden van Talo
d) De Factuurvoorwaarden van Talo

2.4. De toepassing van eventuele inkoop-, verkoop-, aannemings- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.5.  Afwijkingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden van Talo zijn slechts geldig indien deze schriftelijk gebeuren.

2.6. Daar waar in de verschillende documenten en correspondentie van Talo, in deze Algemene Contractvoorwaarden en in de Bijzondere voorwaarden de term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt met deze term verwezen naar het geheel van de onder art. 2.1 opgesomde contractuele bepalingen, alle voorwaarden samen dus die op de relatie met de Klant van toepassing zijn.

2.7. Indien er door de Klant diverse afzonderlijke Goederen en/of Diensten worden besteld, zal het geheel aan rechten en plichten die uit elke offerte, bestelling, opdrachtbevestiging of overeenkomst met een eigen en afzonderlijk voorwerp voortvloeit voor zijn interpretatie, geldigheid, uitvoering en beëindiging telkens worden beschouwd als een apart contract in de zin van art. 1101 e.v. BW (hierna: ‘Contract’). Zodoende zal onder meer de ongeldigheid of beëindiging van één of meerdere tussen Partijen gesloten Contracten niet automatisch de ongeldigheid respectievelijk beëindiging van de andere tussen Partijen gesloten contracten met zich meebrengen en vice versa. Dit geldt in het bijzonder, doch niet beperkt, tot elk tussen Partijen gesloten of aanvaard(e) projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

2.8. Indien Talo een Contract sluit met meer dan één persoon of rechtspersoon, dan worden onder de term ‘Klant’ alle personen of rechtspersonen begrepen en zijn ze hoofdelijk gehouden ten aanzien van Talo. Een verwijzing naar de ‘Klant’ houdt een verwijzing in naar al zijn rechtsopvolgers.

2.9. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Talo en de Klant zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeenstemt.


3) Correspondentie en termijnen

3.1. Voor de uitvoering van het Contract wordt onder ‘schriftelijk’ elk medium begrepen dat toelaat om de inhoud van de communicatie te materialiseren op een duurzame drager, in het bijzonder doch niet beperkt tot papieren documenten, fax en e-mail.
Alle correspondentie in uitvoering van het Contract wordt aan Talo slechts geldig gericht aan Stationsplein 1 te 9100 Sint-Niklaas, en voor de Klant aan diens maatschappelijke zetel. Correspondentie per gewone of aangetekende post wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na verzending. 

3.2. Correspondentie per e-mail die door Talo wordt ontvangen vóór 15u00, wordt geacht te zijn ontvangen op het tijdstip van ontvangst vermeld op die zending. Correspondentie per e-mail die door Talo wordt ontvangen ná 15u00, of op een dag andere dan een Werkdag, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van Partijen geacht te zijn ontvangen om 09u00 de volgende Werkdag.

3.3. Indien in uitvoering van het Contract tussen de Klant en Talo een bepaalde verbintenis dient te worden uitgevoerd op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt deze verbintenis tijdig uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag. Hetzelfde geldt voor het verstrijken van termijnen die uit het Contract voortspruiten.


B. Offertes en Prijsbepaling


1. Offertes

1.1. Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van de Talo zijn slechts Talo bindend voor de in die prijsberekening, offerte of andere aanbieding opgegeven termijn. Bij gebreke aan een dergelijke bepaling geldt een geldigheidstermijn van 30 dagen. 

1.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Talo verstrekte gegevens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening. De Klant zal steeds zorgen dat de eisen waaraan de prestatie van Talo dient te voldoen, juist en volledig omschreven zijn.

1.3. Alle projectvoorstellen of offertes van Talo voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zijn steeds opgesteld in regie, tenzij tussen Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat één of meerdere van die werkzaamheden aan een vaste prijs wordt uitgevoerd.


2. Prijs en betaling

2.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen.

2.2. Partijen kunnen in het Contract de datum of data waarop Talo de vergoeding(en) voor de overeengekomen prestaties aan de Klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen betalingsmodaliteiten. Bij gebreke van een specifieke regeling kan de Talo volgens zijn inzichten en desgevallend periodiek de haar toekomende vergoedingen in rekening brengen.

2.3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen op de maatschappelijke zetel van Talo. Betaling kan uitsluitend gebeuren via overschrijving. De eventuele kosten verbonden aan de overschrijving zijn ten laste van de klant.

2.4. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe nodig, is op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de Klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 10%, onverminderd het recht van Talo om een vergoeding te eisen voor de meer geleden schade.

2.5. De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie), om welke reden dan ook, wordt expliciet uitgesloten. 

2.6. Schuldvorderingen zijn, wat ook hun oorzaak is en ook zonder eventuele samenhang, onderling compenseerbaar. Deze compensatie vindt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling plaats in het geval van de opening van een insolventieprocedure, een beslag of enig ander geval van samenloop in hoofde van één van de Partijen.

2.7. Indien een Contract een dienstverlening voor onbepaalde of jaarlijks hernieuwbare duur behelst, kan Talo de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aanpassen aan het nieuwe indexcijfer (consumptie index). Het toepassen van deze indexering gebeurt uitsluitend op initiatief van Talo, die daartoe niet verplicht is. De Klant heeft ter zake geen initiatiefrecht.


C. Uitvoering Contract


1. Vertrouwelijkheid

1.1. Partijen zorgen er voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens vertrouwelijk blijven. Zij zullen er zich van onthouden om deze gegevens op gelijk welke manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, openbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens die als ‘vertrouwelijk’ zijn aangemerkt, alsook bedrijfsinterne documenten die betrekking hebben op zakengeheimen, commerciële strategieën en informatie, de identiteit van het klantenbestand van de Klant, enz..

1.2. Partijen zullen in de relatie met de Aangestelden die betrokken zijn bij de uitvoering van het Contract, de nodige contractuele afspraken maken opdat deze Aangestelden door eenzelfde vertrouwelijkheid gebonden zouden zijn. 

1.3. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
Na beëindiging van hun contractuele relatie zullen Partijen zich aan de geheimhoudingsverplichting uit dit art. 6 blijven houden, en dit tot zolang de betreffende informatie niet publiek is geworden, of achterhaald.

2. Oplevertermijnen

2.1. Alle door Talo meegedeelde of afgesproken tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben.

2.2. Talo is niet verantwoordelijk voor het niet halen van tussentijdse of uiterste (oplever)data wanneer dit het gevolg is van hetzij oorzaken die buiten haarmacht liggen en die zich na het aangaan van het Contract hebben voorgedaan, hetzij de omstandigheden omschreven in art. 8.6 of 9.3, hetzij een wijziging van de uitvoeringsmodaliteiten van het Contract die door Partijen werd overeengekomen.

2.3. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Talo en de Klant tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

2.4. In elk geval – dus ook indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk effectieve opleverdata zijn overeengekomen – is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van Talo ingevolge een overschrijding van tussentijdse of uiterste opleverdata nadat de Klant hem daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de mogelijkheid tot remediëring heeft aangeboden. 

3. Medewerkingsverplichtingen

3.1. Om een efficiënte en correcte uitvoering van het Contract door Talo mogelijk te maken zal de Klant aan Talo steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking te verlenen. De Aangestelden die de Klant daartoe inzet, dienen te beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

3.2. Indien de Klant voor de uitvoering van het Contract nuttige of noodzakelijke gegevens, documenten, Hardware, Software, audiovisuele materialen,enz. niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Talo stelt, of indien de Klant op enige andere wijze niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Talo het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het Contract over te gaan. Talo kan de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

3.3. Ingeval de Aangestelden van Talo op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, draagt de Klant er kosteloos zorg voor dat die Aangestelden kunnen beschikken over de nodige faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Indien er op de locatie van de klant dwingende veiligheidsvoorschriften zouden gelden, zal de Klant Talo hiervan voorafgaand en uitdrukkelijk op de hoogte stellen.

3.4. Indien bij de uitvoering van het Contract gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten van de Klant, waaronder internet, is de Klant verantwoordelijk voor de tijdige en volledige beschikbaarheid en voorafgaande back-up ervan. Talo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten ingevolge storingen, niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten of verlies van data.

3.5. De Klant garandeert dat er op de aan Talo overgemaakte gegevensbestanden (teksten, beeld-, geluid- en videomateriaal, muziek, domeinnamen, logo’s, gegevens, databases, enz.), documentatie of andere materialen, geen rechten van derden rusten, minstens dat de Klant de voorafgaande en schriftelijke toestemming tot gebruik heeft bekomen van deze eventuele derde.

3.6. Ingeval de Klant de medewerkingsverplichtingen omschreven in deze sectie niet of niet tijdig nakomt, kunnen de tussen Partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur van de door de Klant veroorzaakte vertraging, onverminderd de bepalingen van art. 7.1. 

4. Wijziging en meerwerk

4.1. Indien Talo op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant leveringen of andere prestaties heeft verricht die buiten het voorwerp van het Contract vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed. Talo kan bij een dergelijk verzoek eisen dat voor het beoogde meerwerk tussen Partijen voorafgaand en schriftelijk de modaliteiten worden vastgelegd.

4.2. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, heeft deze vaste prijs uitsluitend betrekking op het initiële voorwerp van het Contract. Wijzigingen en/of het meerwerken zullen door Talo steeds in regie aan de Klant worden aangerekend, aan de gebruikelijke tarieven die Talo op dat ogenblik hanteert. 

4.3. De Klant aanvaardt dat de werkzaamheden voor wijzigingen of meerwerk, de door Talo meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zoals bepaald in art. 7.1 alsook de wederzijdse verbintenissen van de Klant en Talo kunnen beïnvloeden. Desgevallend worden de tussen Partijen overeengekomen termijnen verlengd voor de duur die de wijzigingen of het meerwerk in beslag neemt. 

4.4. Het feit dat één of meerdere verbintenissen van Talo ingevolge door de Klant bestelde wijzigingen of meerwerken niet, niet tijdig of niet volledig zouden zijn nagekomen, kan voor de Klant nooit een grond voor schadevergoeding of voor ontbinding van het Contract uitmaken.

5. Niet-afwerving personeel en cliënteel

5.1. Het is de Klant verboden om gedurende de duur van de samenwerking met Talo, evenals 24 maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met één of meerdere Aangestelden van Talo, behoudens de voorafgaande, uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke toestemming van Talo daartoe.

5.2. De schade die Talo lijdt bij een overtreding van art. 10.1 wordt vastgelegd op 12 maanden gemiddelde brutovergoeding van de afgeworven Aangestelde (berekend over de periode van 12 maanden vóór de afwerving). Indien de Aangestelde minder dan 12 maanden is tewerkgesteld, bedraagt die schade 6 maanden gemiddelde brutovergoeding. Deze brutovergoedingen zijn exclusief de eventuele patronale lasten.

5.3. Voor de toepassing van dit artikel 10 dient onder de Klant eveneens alle met de Klant verbonden ondernemingen overeenkomstig art. 11 Wetboek Vennootschappen te worden begrepen. D. Omtrent de geleverde producten


1. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en opschorting

1.1. Rechten, waaronder licentie- en gebruiksrechten, worden aan de Klant verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Klant alle aan Talo verschuldigde bedragen die de Klant op grond van het Contract is verschuldigd, volledig heeft vereffend. Indien de Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting door de Klant zijn overeengekomen, komt aan de Klant het gebruiksrecht toe tot zolang zij haar periodieke betalingsverplichting nakomt. 

1.2. Talo kan de in het kader van het Contract van de Klant ontvangen goederen of voor de Klant gegenereerde of bestelde Goederen onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan Talo nog openstaande bedragen heeft voldaan. 

1.3. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, of bij weigering tot betaling door de Klant, heeft Talo het recht om haar verplichtingen jegens de Klant, geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen. Dit schorsingsrecht geldt eveneens voor verplichtingen inzake Producten die reeds werden betaald, in het bijzonder doch niet beperkt tot dienstverlening inzake ontwikkeling en hosting. 

2. Risico en levering

2.1. De levering van de Producten gebeurt steeds op de maatschappelijke zetel van Talo, behoudens andere afspraak tussen partijen, en dit door de feitelijke ter beschikkingstelling aan de Klant van de bestelde Producten.

2.2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van Goederen, documenten, gegevens (bestanden, codes, wachtwoorden, documentatie etc.) of andere zaken die door Talo geleverd of vervaardigd worden, gaat over op de Klant op het moment van de levering conform art. 12.1.

2.3. Talo staat in voor zichtbare gebreken doch geeft geen garantie voor verborgen gebreken. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering te worden gemeld, hoogstens binnen vijf werkdagen. Nadien wordt het gebrek geacht te zijn aanvaard.

2.4. De Klant draagt het risico van het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de door Talo geleverde Producten. 

3. Beveiliging en programmatoegang

3.1. Indien Talo op grond van een overeenkomst tussen Partijen dient te voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging minstens beantwoorden aan eventuele in de sector geldende minimumvereisten, aan de stand van de techniek alsook aan de beveiligingsafspraken die tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.2. Talo staat er nooit voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is noch garandeert zij een integraal sluitende beveiliging; dat kan men in een digitale wereld wel maximaal trachten te bewerkstelligen, maar nooit als absoluut sluitend garanderen.

4. Rechten van intellectuele eigendom

4.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Talo ontwikkelde Producten en voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, foto’s en video’s, designs, logo’s, lay out, komen uitsluitend toe aan Talo. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, blijven deze ook haar uitsluitende eigendom. 

4.2. De Klant verkrijgt uitsluitend het recht om de Producten te gebruiken voor het bij de contractsluiting beoogde gebruiksdoel. Het aan de Klant toegekend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet-sublicentieerbaar. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om de Producten te gaan verwerken of commercialiseren, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Partijen kunnen uitsluitend afwijken van art. 14.1 in de mate waarin en voor zover een ruimere licentie of de overdracht van bepaalde intellectuele eigendomsrechten schriftelijk, uitdrukkelijk en specifiek wordt aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van een specifiek voor de Klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, enz. over zal gaan op de Klant, dan doet deze overdracht geen afbreuk aan het recht of de mogelijkheid van Talo om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, interfaces, algoritmen, broncodes, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden, enz. zonder enige beperking voor andere doeleinden en andere klanten te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. 

4.4. Ook indien het Contract niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Talo toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Producten teneinde zijn rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Klant nooit toegestaan dergelijke technische voorzieningen te verwijderen of te omzeilen.

5. Overdracht van rechten en verplichtingen 

5.1. Het is de Klant niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde (rechts)persoon, ook niet aan een verbonden onderneming overeenkomstig art. 11 Wetboek Vennootschappen. 

5.2. Talo kan zijn betalingsvorderingen overdragen aan een derde. Desgevallend is art. 1690 BW van toepassing.E. Beëindiging


1. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

1.1. Elk tussen Partijen gesloten Contract, zoals bepaald in art. 1.2, moet steeds afzonderlijk worden opgezegd of ontbonden. De opzegging of ontbinding van één van een tussen Partijen gesloten Contract brengt nooit automatisch de opzegging of ontbinding van (een) andere tussen Partijen gesloten Contracten(en) met zich mee.

1.2. Elke Partij kan om de ontbinding van het Contract ten laste van de andere Partij verzoeken, indien deze laatste op zwaarwichtige wijze tekort is gekomen aan één of meerdere wezenlijke verbintenissen.

1.3. Voor de toepassing van art. 16.2 moeten de betalingsverplichtingen van de Klant, alsook de bepalingen van art. 6 en art. 14 als wezenlijke verbintenissen worden beschouwd.

1.4. Ongeacht de wijze van ontbinding van het Contract –gerechtelijk of buitengerechtelijk– kunnen de gevolgen van de ontbinding tussen Partijen uitsluitend uitwerking hebben naar de toekomst toe, en blijven de reeds uitgevoerde verbintenissen in hoofde van Partijen onverkort bestaan (ontbinding ex nunc). Bedragen die Talo vóór de ontbinding heeft gefactureerd, blijven verschuldigd en worden ingevolge de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

1.5. Indien een Contract voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze door elk van de Partijen zonder opgave van reden schriftelijk worden opgezegd, met inachtname van de overeengekomen opzeggingstermijn. Indien tussen Partijen geen bijzondere opzegtermijn werd overeengekomen, dient er een redelijke termijn in acht te worden genomen. Deze termijn bedraagt minimaal drie maanden, doch dient door de opzeggende Partij steeds concreet te worden begroot in het licht van de reeds verstreken duur en de kosten die een dergelijke opzegging voor Talo met zich kunnen meebrengen.

1.6. Indien het Contract is aangegaan voor een jaarlijks hernieuwbare bepaalde termijn is art. 16.5 van toepassing, met dien verstande dat het Contract telkens slechts opzegbaar is tegen de datum waarop de jaarlijks hernieuwde termijn verstrijkt.

1.7. Elke Partij kan het Contract zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de andere Partij failliet wordt verklaard, in vereffening wordt gesteld of kennelijk onvermogend is geworden. Talo kan ingevolge zulke beëindiging nooit tot enige teruggave, terugbetaling van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden zijn. 

1.8. Talo kan het Contract zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de vertegenwoordiging van of de controle over de Klant wijzigt, hetzij er een wijziging in het aandeelhouderschap van de Klant voordoet die betrekking heeft op minstens 25% van de aandelen. Talo kan ingevolge dergelijke beëindiging nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

1.9. Indien de vertegenwoordiging of de controle over Talo wijzigt, er een wijziging in het aandeelhouderschap van Talo voordoet die betrekking heeft op minstens 25% van de aandelen of één van de nieuwe vennoten een met de Klant concurrerende onderneming controleert, heeft Talo het recht om het Contract schriftelijk op te zeggen mits inachtname van een opzegging van drie maanden.

1.10. Indien de Klant een Contract zonder geldige reden annuleert, heeft Talo recht op een schadevergoeding ten belope van 25% van totale vergoeding voor dat Contract, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te begroten en terug te vorderen.

2. Overmacht en imprevisie

2.2. Geen van de Partijen is gehouden tot uitvoering van haar verplichting  indien die Partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot: overmacht in hoofde van een toeleverancier van Talo, het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers waarop Talo ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de Klant een beroep doet, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop Talo ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de Klant een beroep doet, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van het internet en/of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting en staking, algemene vervoersproblemen of de onbeschikbaarheid wegens ziekte van één of meer specifieke personeelsleden.

2.3. Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elke Partij het recht om het Contract schriftelijk te beëindigen. Prestaties die door Talo reeds aan de Klant werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd. Voor het overige zullen Partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

2.4. Wanneer het Contract opeenvolgende prestaties inhoudt en er zich na de totstandkoming ervan abnormale en redelijkerwijze onvoorzienbare omstandigheden voordoen, die niet aan de fout van één van de Partijen zijn toe te rekenen, waarvan geen van de Partijen het financiële risico op zich heeft genomen en die de nakoming van de verbintenis(sen) door één van de Partijen weliswaar niet onmogelijk maken, maar wel in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken, waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen Partijen onderhandelen om, rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden, tot een redelijk vergelijk te komen. Slagen zijn daar onderling niet in, dan wordt zal een mediatietraject opgestart worden conform artikel 21.3.F. Geschillen


1. Vorderingen

1.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij de eventuele vorderingen die voortvloeien uit een tussen hen gesloten Contract, inclusief het recht op ontbinding uit art. 16.2, slechts kunnen uitoefenen nadat en voor zover (1) zij de andere Partij binnen een redelijke termijn per aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke hebben gesteld en (2) hebben aangeboden om te remediëren. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 6 maanden na het ontstaan van de geviseerde wanprestatie(s). In zijn ingebrekestelling dient de ene Partij op gemotiveerde en gedetailleerde aan de andere Partij de geviseerde wanprestatie(s) te omschrijven alsook aan de andere Partij een laatste respijttermijn toe te kennen m.o.o. het remediëren van deze wanprestatie(s). Deze respijttermijn dient minstens 4 weken te bedragen, tenzij hiermee elk nut zou worden ontzegd aan de gewenste remediëring van de wanprestatie(s), in welk geval de respijttermijn kan worden ingekort. De desbetreffende vordering in rechte komt definitief te vervallen indien door de eisende Partij niet aan de verplichtingen uit dit artikel werd voldaan.

1.2. Iedere contractuele of extra-contractuele vordering in rechte verjaart door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de geviseerde wanprestatie. Indien de wanprestatie duurzaam is, vangt voormelde termijn aan bij het ontstaan van de wanprestatie. 

1.3. De artikelen 18.1 en 18.2 zijn niet van toepassing op de vordering(en) van Talo tot betaling van factuurbedragen en bedragen ex art. 5.4.

2. Vrijwaring

2.1. Talo vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op een inbreuk door één of meerdere Producten op een recht van die derde. Deze vrijwaring kan uitsluitend door de Klant worden ingeroepen op voorwaarde dat hij Talo onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengt over het bestaan en de inhoud van een dergelijke vordering, en alle eventuele overige voor de Klant beschikbare informatie. De verplichting tot vrijwaring in hoofde van Talo vervalt indien de inbreuk verband houdt met door de Klant aan Talo ter beschikking gestelde materialen, gegevens, documentatie, bestanden, enz.;

2.2. Indien de Klant Talo in vrijwaring roept heeft Talo het recht om de leiding van het geding te eisen. De Klant zal desgevallend alle nodige volmachten, informatie en medewerking aan Talo verlenen om zich voor rekening van de Klant tegen deze rechtsvorderingen te verzetten.

2.3. Indien in rechte met kracht van gewijsde vaststaat dat de door Talo ontwikkelde Producten een inbreuk vormen op een aan een derde toebehorend recht of indien er naar oordeel van Talo een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Talo, indien mogelijk, er zorg voor dragen dat de Klant de geleverde Producten kan blijven gebruiken, desgevallend d.m.v. het ter beschikking stellen van gelijkwaardige alternatieven. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Talo, inclusief schadevergoeding, is dan uitgesloten.

2.4. De Klant vrijwaart Talo voor alle aanspraken van derden als gevolg van hetzij een gebrek in een goed of dienst dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit Producten, hetzij schade berokkend door de Klant aan andere klanten van Talo, hetzij inbreuken door de Klant op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 

2.5. Op de in deze sectie opgenomen verplichtingen zijn de bepalingen van artikel 20 integraal van toepassing.

3.  Aansprakelijkheid

3.1. Onder ‘directe schade’ wordt verstaan de bedragen die aan Talo werden betaald voor de uitvoering van het Contract. Onder ‘indirecte schade’ wordt verstaan, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke vorm van gevolgschade, gederfde winst,  financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen en/of automatisering, verhoging van algemene kosten en/of personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de Klant, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, verlies van een kans, enz.

3.2. De totale aansprakelijkheid van Talo voor directe schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming, is beperkt tot de vergoeding van een maximaal bedrag van de voor het Contract effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). Indien het Contract een duurovereenkomst is, wordt de voor het Contract bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) van het afgelopen jaar.  

3.3. De aansprakelijkheid van Talo voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van Talo wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. In de mate waarin een dergelijke uitsluiting als ontoelaatbaar wordt beschouwd, zal de totale vergoeding verschuldigd door Talo voor indirecte schade beperkt zijn tot een maximaal bedrag van de voor het Contract effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). Indien het Contract een duurovereenkomst is, wordt de voor het Contract bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) van het afgelopen jaar.  

3.4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Talo voor welkdanige schade uit zware of lichte tekortkomingen meer bedragen dan € 25.000,00. De aansprakelijkheid van Talo voor schade wegens materiële of immateriële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nooit meer dan € 100.000,00.

3.5. De in artikel 20.1 tot en met 20.4 bedoelde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling van Talo. 

3.6. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Talo zoals vervat in de artt. 20.1 t.e.m. 20.4, doen geen enkele afbreuk aan alle overige aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van de Bijzondere Contractvoorwaarden of eventuele afwijkende afspraken tussen Partijen.

3.7. De Klant heeft er kennis van dat de tussen Partijen afgesproken  aansprakelijkheidsbeperkingen essentieel zijn voor de begroting van de overeengekomen prijzen en de bepaling van de concrete voorwaarden van het Contract.

4.  Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegdheid

4.1. Het Contract tussen Talo en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4.2. Ook in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding, is art. 21.1 van toepassing, ook indien op grond van de wettelijke bepalingen inzake internationale bevoegdheid zou kunnen worden afgeweken van art. 21.4.

4.3. Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediatie bij Cepina VZW een redelijke en passende maatregel is om eventuele geschillen te remediëren. Partijen verplichten er zich om die redenen toe om op eerste schriftelijk verzoek van de andere Partij deel te nemen aan een ICT-Mediatie overeenkomstig het Informatie en communicatietechnologie (ICT) Mediationreglement van Cepina VZW, met maatschappelijke zetel aan de Stuiversstraat 8 te 1000 Brussel. Een kopie van dit reglement kan worden bekomen via www.cepani.be. Deze mediatieverplichting geldt niet voor de invordering van facturen door Talo.

4.4. De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de Klant en Talo m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het Contract. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd, onverminderd art. 21.5. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens voor verzoeken tot het toekennen van voorlopige of bewarende maatregelen. 

4.5. In afwijking van art. 21.4 kunnen vorderingen met als uitsluitend voorwerp de inning van opeisbare factuurbedragen, naar keuze van Talo, ook worden ingeleid voor de rechtbanken van de gerechtelijk arrondissementen Gent óf de rechtbanken die bevoegd zijn conform art. 624 Ger. W.Zin in een groeispurt?